Beheer van een VvE Beheer van een VvE Beheer van een VvE Beheer van een VvE

Een Vereniging van Eigenaren is een vereniging met als leden de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. De VvE vertegenwoordigt alle maatschappelijke belangen van de eigenaren die te maken hebben met het gebouw of complex. U kunt hierbij denken aan de opstalverzekering of het onderhoud. De VvE ziet er op toe dat elke eigenaar en gebruiker de regels naleeft zoals vastgelegd in de splitsingsakte, het splitsingsreglement en eventueel het huishoudelijk reglement. Het beheer van een VvE is in verschillende onderdelen op te splitsen:


Administratief beheer
Dit omvat de gehele administratie van uw vereniging van eigenaren. U kunt hierbij denken aan het voorbereiden, organiseren en de nazorg van de algemene ledenvergadering (ALV). Maar ook:

 • Correspondentie voeren
 • Ledenadministratie bijhouden
 • Advisering van de VvE en het bestuur
 • Schadeafhandeling en offertes aanvragen met betrekking tot de verzekeringen
 • Archief bijhouden voor de VvE


Financieel beheer

Iedere VvE voert een financiële administratie waarin alle kasstromen worden verantwoord. Deze cijfers moeten allemaal inzichtelijk gemaakt worden zodat, na controle van de kascommissie, de cijfers gepresenteerd kunnen worden bij de ALV.

Enkele taken die tot het financieel beheer behoren zijn:

 • Verzorgen dagelijkse administratie
 • Debiteurenbeheer
 • Crediteurenbeheer
 • Opstellen jaarrekening en resultatenrekening
 • Opstellen van de nieuwe begroting
 • Coördineren van de jaarlijkse kascontrole


Technisch beheer

Ieder appartementencomplex krijgt vroeg of laat te maken met planmatig of klein onderhoud. Door weersinvloeden en veroudering moeten bepaalde elementen van een complex gerepareerd of vervangen worden. In praktijk komt dit regelmatig voor, denk maar aan een verstopping of een lamp die vervangen moet worden.

Op 1 mei 2005 is de appartementenwet ingegaan. Volgens deze wet is iedere VvE verplicht om een reservefonds op te stellen voor groot/planmatig onderhoud. De hoogte van het reservefonds is niet vastgesteld, maar het is verstandig om een meerjarenplanning voor het groot onderhoud op te (laten) stellen. Uit een meerjarenplanning groot onderhoud kunt u aflezen wat de begrote uitgaven zijn voor de komende tien à vijftien jaar en weet u dus wat er gespaard moet worden.

Enkele taken die tot het technische beheer behoren zijn:

 • Aanvragen, beoordelen en afsluiten van onderhoudscontracten
 • Verwerken van reparatieverzoeken
 • Bijhouden van de meerjaren onderhoudsplanning