Visitatie

Standpunt van RvC en bestuur over visitatierapport
Eind 2012 is RWS partner in wonen gevisiteerd door een onafhankelijke visitatiecommissie van het bureau Procorp. De commissie heeft onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties over de periode 2008 t/m 2011 beoordeeld. Het visitatierapport is op onze website gepubliceerd. De Governancecode Woningcorporaties vraagt het bestuur en de RvC om een standpunt over het visitatierapport te formuleren. Hieronder kunt u dit standpunt lezen.

Waardering
De visitatiecommissie waardeert onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties met het gemiddelde cijfer van 6,8. Het presteren naar Vermogen, kort samengevat de inzet van onze middelen voor de volkshuisvesting, is met een 5,9 het laagst gewaardeerd. In de vorige visitatie in 2007 is een vermogensovermaat geconstateerd. Deze overmaat is in de huidige visitatieperiode, op verzoek van de minister, ingezet voor landelijke matchingstrajecten zijnde studentenhuisvesting Rotterdam, sociale woningbouw in Lelystad en deelname aan het Wooninvesteringsfonds. De commissie is van oordeel dat, ondanks deze inzet, onze prestaties naar Vermogen onvoldoende zijn verankerd in onze visie en ons strategisch voorraadbeleid. In ons ondernemingsplan van 2012 en de herijking van ons strategisch voorraadbeleid worden op dit onderdeel substantiële verbeteringen aangebracht. Op het gebied van presteren volgens Belanghebbenden (7,1) en Governance (7,2) hebben wij boven de norm gescoord en daar zijn we trots op. Onze geleverde inspanningen op dit gebied, met name de oprichting van een Maatschappelijke Advies Raad (MAR), komen daarmee goed tot uitdrukking.

Verbeterpunten voor de toekomst
De uitkomsten van de visitatie hebben ons ervan bewust gemaakt dat de realisatie van ons beleid niet altijd zichtbaar genoeg is voor de buitenwereld. Een van de punten waaraan we in elk geval aandacht zullen besteden in de toekomst, is de transparantie van ons beleid. In 2012 hebben wij een intern toetsingskader in gebruik genomen wat hierbij een belangrijk hulpmiddel is. We gaan een betere uitleg geven over onze strategie, beleid en doelstellingen. Ook zullen we daarbij bijzondere aandacht schenken aan het transparanter maken van onze financiële doelstellingen. Een ander onderwerp, waarmee we reeds zijn aangevangen, is de verbetering van ons strategisch voorraadbeleid. Ook de communicatie hierover wordt een aandachtspunt. In 2012 hebben wij reeds een aantal verbeteringen gerealiseerd in onze verslaglegging, verantwoording en communicatie. Ook in de komende jaren zullen we ons hiervoor blijven inzetten.

Plan van aanpak
We bespreken het visitatierapport nog met onze belanghouders en we gaan daarna aan de slag met een plan van aanpak met verbeterpunten. Concreet betreft dit de volgende zaken:
1. Het transparanter maken van ons beleid en onze financiële doelstellingen en de realisatie hiervan.
2. Het herijken van het strategisch voorraadbeleid en het verbeteren van de communicatie hierover.
3. Het verbeteren van onze externe communicatie in algemene zin.

 
 
banner