Samenwerken

RWS partner in wonen werkt nauw samen met belanghouders en samenwerkingspartners: huurders, gemeenten, collega-corporaties, zorginstellingen en politie. We weten wie waarvoor verantwoordelijk is en weten elkaar snel te vinden als dat nodig is. We betrekken onze belanghouders bij het opstellen van ons ondernemingsplan en hebben regelmatig overleg met hen. Daarnaast organiseren we een keer per jaar een belanghoudersbijeenkomst.

 

1. Belanghouders
Personen en organisaties die het beleid van RWS kunnen beïnvloeden.

 • Huurdersvereniging De Bevelanden
  Doel: bewoners zeggenschap en participatie in de wijken bieden en hen invloed geven op het beleid van RWS.
  Op basis van: wetgeving, prestatieafspraken, samenwerkingsovereenkomst en structureel overleg
 • Bewonerscommissies
  Doel: bewoners zeggenschap en participatie in de wijken bieden en hen invloed geven op het beleid van RWS.
  Op basis van: wetgeving en structureel overleg
 • Maatschappelijke Advies Raad
  Doel: vanuit het perspectief van de verschillende doelgroepen RWS adviseren over de volle breedte van het beleid.
  Op basis van: structureel overleg
 • Gemeenten Goes, Kapelle en Noord-Beveland
  Doel: een goed op elkaar afgestemd volkshuisvestingsbeleid als basis voor de gezamenlijke prestatieafspraken, waar RWS vanuit het strategisch voorraadbeleid op in kan spelen
  Op basis van: wetgeving, prestatieafspraken en structureel overleg
 • Provincie Zeeland
  Doel: het op gang brengen en houden van de transformatie van de woningvoorraad zowel kwalitatief als kwantitatief.
  Op basis van: structureel overleg

 

2. Samenwerkingspartners en samenwerkingsverbanden
Samenwerkingen waarin RWS actief participeert met als doel kennisdeling en krachtenbundeling

 • ZuidwestWonen
  Doel: het gezamenlijk aanbieden en verdelen van woonruimte door woningcorporaties uit Zeeland en West-Brabant
  Op basis van: samenwerkingsovereenkomst
 • Zuidwest Samen
  Doel: het behalen van schaalvoordeel door krachtenbundeling van Zeeuwse woningcorporaties op gebied van onder meer ICT, HRM en inkoop.
  Op basis van: structureel overleg
 • Zorginstellingen
  Doel: gezamenlijk inspelen op de zorgontwikkelingen
  Op basis van: projectafspraken en samenwerkingsovereenkomsten
 • Welzijnsinstellingen
  Doel: bevorderen van de leefbaarheid en de positie van de mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
  Op basis van: projectafspraken en samenwerkingsovereenkomsten
 • Organisaties in de wijk zoals wijken, dorpsraden, politie, scholen, buurthuizen
  Doel: vergroten van de leefbaarheid in wijken en buurten en bestrijden overlast
  Op basis van: overleg en samenwerkingsovereenkomsten

 

3. Deelnemingen en verbindingen
Rechtsvormen waarin RWS zeggenschap heeft. Zie organogram verbindingen.