Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen Raad van Commissarissen

De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de werking van onze interne controle en ons risicomanagement. Daarnaast controleert en adviseert de RvC het bestuur te controleren en te adviseren. De Raad van Commissarissen wordt gevormd door:

 • De heer B.J. Feijtel (voorzitter)
 • Mevrouw W.D. Janse-Alewijnse
 • De heer C.G.M. Maas
 • De heer J.W. van der Marel
 • De heer H.W. Moerdijk
 • Mevrouw G. Morée-van Cappellen
 • Mevrouw F. Padmos
 • De heer J.N.M. Verhoeven

 

Binnen de RvC zijn verschillende commissies ingesteld met ieder zijn eigen taak.

 • Auditcommissie: Bereidt besluitvorming door de raad voor over financiële risicobeheersing, naleving van wet en regelgeving en de contacten met de externe accountant.
 • Remuneratiecommissie: Stelt de arbeidsvoorwaarden en de beloning van de directeur-bestuurder vast en evalueert met hem de gemaakte werk- en prestatieafspraken.
 • Commissie Volkshuisvesting & Maatschappij: Geeft verdieping aan onderwerpen op het gebied van de toekomstige rollen van RWS binnen de volkshuisvesting in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroep ontwikkelingen.

Leden van de RvC kunnen op grond van de statuten voor een periode van vier jaar worden benoemd. Herbenoeming is een keer mogelijk voor een periode van vier jaar.

Rooster van aftreden
Leden van de RvC kunnen op grond van de statuten voor een periode van vier jaar worden benoemd. Herbenoeming is een keer mogelijk voor een periode van vier jaar.