RWS als vereniging RWS als vereniging RWS als vereniging

Vereniging
RWS staat voor Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking. We zijn dus een vereniging. Een vereniging is een verzameling van mensen die zich met een bepaald doel georganiseerd hebben. De mensen die lid zijn van de vereniging RWS partner in wonen, hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering (ALV). Woningcorporaties zijn opgericht om te zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, speciaal voor mensen die moeilijk zelf in hun woonbehoefte kunnen voorzien.

Meer informatie over onze vereniging en het lidmaatschap leest u hier.


Statuten
RWS partner in wonen is opgericht bij de notaris. In de statuten staan de naam en de zetel van de vereniging beschreven, de wijze van bijeenroepen van de algemene ledenvergadering en de wijze van benoeming/ontslag van de bestuurder(s). Ook is er in de statuten opgenomen wat er gebeurt met een batig saldo van de vereniging.


Huishoudelijk reglement
In het huishoudelijk reglement worden meer praktische zaken beschreven, hoe bijvoorbeeld vergaderingen verlopen en hoe besluiten worden genomen.