Maatschappelijke adviesraad Maatschappelijke adviesraad

De maatschappelijke adviesraad (MAR) is een intern adviesorgaan van RWS dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de RWS-bestuurder. De MAR bezit geen rechtspersoonlijkheid.

Vertegenwoordigers uit de samenleving
De MAR bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden en een onafhankelijk voorzitter. Deze leden vormen een representatieve vertegenwoordiging van de belangenhouders en de maatschappelijke partners van RWS. Deze bestaat bij voorkeur uit vertegenwoordigers uit o.a. de segmenten senioren, jongeren/starters, mensen met een functiebeperking, minima, dorp- en wijkvertegenwoordigers en anderstaligen. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling, zowel qua geografische spreiding en etnisch-culturele achtergrond van de leden, als qua verhouding mannen/vrouwen.

Betrokken en deskundig
De leden van de MAR hebben geen directe relatie met RWS. Wel zijn de leden actief maatschappelijk betrokken en beschikken over voldoende deskundigheid en vaardigheid om een inhoudelijke discussie over de maatschappelijke taak van RWS mogelijk te maken. De leden handelen en adviseren vanuit hun eigen visie, deelname geschiedt zonder last of ruggespraak.

Advies
De adviezen zijn altijd gericht op haalbare doelen die een meerwaarde opleveren en passen binnen een efficiënt beleid, waarbij de maatschappelijke betrokkenheid van RWS verder wordt uitgebouwd. Deze advisering kan betrekking hebben op lange, middellange en korte termijn doelen. Bij dit geheel stelt de MAR zich ten doel aspecten als creativiteit, vernieuwing en innovatie te betrekken bij haar advisering.

Leden
De MAR telt zeven leden, die de volgende doelgroepen vertegenwoordigen:

 • De heer A.W. Leenhouts
  Onafhankelijk voorzitter

 • Mevrouw A. Sterk
  Senioren

 • Mevrouw M.T. Tio
  Minima

 • De heer W. Koster
  Wijkbelangen

 • De heer H.L. de Miranda
  Anderstaligen

 • De heer A.J. van Rijn
  Dorpsbelangen/kleine kernen

 • De heer R.T.J.M. Saat
  Functiebeperkingen

 • Mevrouw E. Brown en mevrouw M. Bakker
  Jongeren