Visitatie

Een van de onderwerpen in de Governancecode Woningcorporaties is dat de corporatie zich een keer in de vier jaar laat visiteren door een erkende en onafhankelijke visitatiecommissie. In 2016 is RWS voor het laatst gevisiteerd.