Integriteit

RWS partner in wonen vindt betrouwbaarheid en integriteit belangrijk. Binnen de corporatiesector krijgt integriteit veel aandacht. In het dagelijks werk kunnen zich situaties voordoen waarbij dilemma’s een rol spelen. Bijvoorbeeld: wat te doen wanneer een huurder het verzoek doet om tegen betaling een klus in de woning te verrichten? Of hoe om te gaan met een uitnodiging van een relatie voor een reis naar het buitenland?

Duurzame samenwerking
We beheren sociale huurwoningen en ontwikkelen woningen en projecten. De samenleving moet erop kunnen rekenen dat wij onze maatschappelijke taak op een integere wijze uitvoeren, dat we volgens wetten en regels handelen en alles doen om misstanden te voorkomen. Bovendien is duurzame samenwerking gebaat bij integriteit. En duurzame samenwerking met elkaar, met klanten en relaties vinden we noodzakelijk om onze opgaven ten aanzien van de samenleving als geheel tot stand te kunnen brengen. We werken daarom met een integriteitcode en een klokkenluiderregeling. Daarnaast bestaat er voor extern betrokkenen een landelijk meldpunt Integriteit.

Integriteitcode
De integriteitcode van RWS is een interne regeling en sluit aan bij wetgeving, Aedescode en Governancecode. In de code staat hoe onze medewerkers integer kunnen handelen en welke afwegingen ze kunnen en moeten maken. De integriteitcode geldt voor alle medewerkers die werkzaam zijn voor of bij RWS. Tevens zijn de regels van toepassing op derden (aannemers, leveranciers, adviseurs e.d.) met wie wordt samengewerkt.

Klokkenluiderregeling
Wij vinden het belangrijk dat duidelijk is dat op een veilige manier een melding van een (vermoeden van een) misstand kan worden gedaan. De medewerker die 'aan de bel trekt', de zogenoemde klokkenluider, mag persoonlijk geen nadelige gevolgen hebben van deze melding. Daarom hebben wij voor onze medewerkers een klokkenluiderregeling ingesteld. Deze klokkenluiderregeling geldt voor iedereen die, al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is voor RWS en voor wiens werkzaamheden RWS de verantwoordelijkheid draagt. Degene die een melding wil doen, kan hiervoor terecht bij de Vertrouwenspersoon Integriteit.

De Vertrouwenspersoon Integriteit is mevrouw mr. F.S. Alting. U kunt haar bereiken via e-mail alting@oliedejonge.nl of via het telefoonnummer (0113) 22 11 00.  Mevrouw Alting is voorzitter van onze Commissie Integriteit bestaande uit externe personen. Naast mevrouw Alting zijn dat mevrouw F. Bijl en de heer P. Klop.  


Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
RWS hecht ook veel waarde aan integriteit voor extern betrokkenen. Omdat RWS geen klokkenluiderbescherming kan bieden aan externen, is het niet mogelijk om de regeling ook extern te laten werken. Toch vinden we het zeer belangrijk dat ook extern betrokkenen van RWS gelegenheid hebben om melding te maken van (vermoedens van) misstanden. Om extern betrokkenen ook de mogelijkheid te bieden om (vermoedens van) misstanden te melden, kunt u een melding doen bij het meldpunt integriteit woningcorporaties van de Rijksoverheid. Bij dit landelijke meldpunt kan iedereen (vermoedens van) misstanden over bestuurders, medewerkers of het management van woningcorporaties aangeven.

Meldpunt Integriteit Woningcorporaties
Inspectie Leefomgeving en Transport
Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Meer informatie