Wijziging huurincasso per 1 juli 2012 Wijziging huurincasso per 1 juli 2012 Wijziging huurincasso per 1 juli 2012 Wijziging huurincasso per 1 juli 2012 Wijziging huurincasso per 1 juli 2012 Wijziging huurincasso per 1 juli 2012

Met ingang van 1 juli 2012 heeft RWS de huurincassoprocedure gewijzigd. De wijziging is vanwege de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten die op 1 juli in werking is getreden.
De nieuwe wet is bedoeld om de consument te beschermen tegen (te) hoge extra kosten.

 

In de wet is de hoogte van de incassokosten nu wettelijk vastgelegd. Bovendien mogen incassokosten voortaan pas in rekening worden gebracht na verzending van een schriftelijke herinnering. Na de verzenddatum van deze herinnering heeft de consument nog 14 dagen de tijd om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na deze betaaltermijn worden de incassokosten bij de vordering opgeteld.

Wat betekent dit voor u als huurder?
Door de nieuwe wetgeving worden strengere eisen gesteld  aan het aanmaanproces en passen wij onze huurincassoprocedure vanaf 1 juli 2012 aan. De belangrijkste wijziging is dat huurders met een betalingsachterstand eerder door ons worden aangeschreven middels een herinnering/aanmaning als voorheen. Ook worden de incassokosten specifiek aangegeven die voor uw rekening komen. De nieuwe procedure is als volgt:

1. Als u de huur niet op tijd betaalt (vóór de eerste van de maand), krijgt u de tiende een herinnering van RWS.

2. Als u de huur niet kunt betalen wordt u verzocht binnen 10 dagen na verzending van de herinnering contact op te nemen met RWS om te bespreken welke mogelijkheden er zijn om een gerechtelijke incasso te voorkomen.

3. Als wij na 10 dagen geen volledige betaling van u hebben ontvangen en u heeft ook geen contact opgenomen met de medewerkers huurincasso, dan sturen wij u direct een aanmaning.

4. U krijgt daarmee nog een mogelijkheid alsnog te betalen of om contact met ons op te nemen om nadere afspraken te maken. Ook wordt u gewezen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening bij uw gemeente.

5. Bij het uitblijven van een betaling en geen reactie ontvangt u een laatste brief van RWS.  Het is dan nog mogelijk om binnen 14 dagen kosteloos te kunnen betalen voordat de vordering, zonder verdere waarschuwing van onze kant, wordt doorgestuurd naar het incassobureau. In dat geval bent u tevens incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van het bedrag dat u verschuldigd bent aan RWS met een minimum van € 40,- en vermeerderd met de BTW.

Landelijk gezien is de afgelopen jaren door de economische crisis het aantal huurders dat in financiële problemen komt sterk toegenomen. Dit vertaalt zich in een toename van het aantal betalingsachterstanden en ontruimingen. Met de aanpassing van onze huurincassoprocedure verwachten wij sneller te kunnen signaleren dat mensen in betalingsproblemen komen. De betalingsachterstand is dan vaak nog overzichtelijk en oplosbaar.

Wij hopen daarmee de problemen en hoge extra incassokosten zo veel mogelijk te voorkomen.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de medewerkers huurincasso van RWS, (0113) 23 16 74.