RWS geeft belanghebbenden stem RWS geeft belanghebbenden stem RWS geeft belanghebbenden stem RWS geeft belanghebbenden stem

Bron: PZC 19 december 2011, door Luc Oggel
GOES – Woningcorporatie RWS in Goes bezint zich op de toekomst. Daarom wordt iedereen die bij de organisatie is betrokken, van ge­meente tot huurder, gevraagd mee te denken over het nieuwe beleids­plan voor de komende jaren.

 

Achterliggende gedachte is om op die manier een breed gedragen werkwijze te ontwikkelen. „We hebben onze belangengroepen op­gesplitst”, zegt directeur Maarten Sas. „ Enerzijds vragen we onze za­kelijke relaties om inbreng, ander­zijds de mensen waar we echt voor zijn, namelijk diegenen die hulp nodig hebben bij het zoeken van woonruimte. We willen de dialoog strakker hebben en gaan daarom bijvoorbeeld ook actiever met internet aan de slag.”

RWS is zich in de loop der jaren al steeds meer op de klanten gaan richten, maar volgens Sas schoot dat op een gegeven moment een beetje door. „We wilden echt maat­schappelijk ondernemer zijn, om­dat de doelgroep doorgaans meer problemen heeft dan alleen het vinden van een woning. Daar zijn we een beetje op teruggekomen, maar we willen wel een plus blij­ven bieden. Het herijken van onze rol is een zoekproces waar we zo­veel mogelijk partijen bij willen be­trekken. We merken al dat we in het commerciële niet te ver moe­ten gaan, de tendens is: hou je bij de wijk.” Een discussie die in dat licht speelt, is of RWS ook duurde­re huurwoningen zal gaan aanbie­den of niet. „Een lastig vraagstuk, want er is wel vraag naar”, zegt Sas.

Het nieuwe plan, dat er naar ver­wachting rond het voorjaar zal lig­gen, is gebaseerd op zes speerpun­ten: wonen, klantbenadering, sa­menwerking, duurzaamheid, sa­menleving en organisatie. Er ligt een basisidee, waar iedereen die op welke manier dan ook bij de RWS betrokken is vanaf 23 decem­ber zijn zegje over kan doen via de website van de RWS, www.rws­goes. nl. Mensen zonder computer kunnen op het kantoor terecht.