RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor RWS en SBOM bereiden juridische fusie voor

Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes (SBOM) en RWS partner in wonen zijn van plan om per 1 januari 2016 te fuseren.

 

In 2014 heeft SBOM RWS benaderd om te praten over een overname van het sociale vastgoed van de stichting. De financiële positie van SBOM was zodanig verslechterd dat de continuïteit van de organisatie in gevaar was gekomen. Omdat SBOM een toegelaten instelling is, kwam daarmee ook het volkshuisvestelijk belang ter sprake. In oktober 2014 is SBOM door het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) onder verscherpt toezicht gesteld. RWS heeft zich bereid verklaard de mogelijkheden te verkennen om te komen tot een overdracht van het sociale vastgoed. Het dienen van het volkshuisvestelijk belang stond daarbij voorop. De overwegingen van RWS zijn afgestemd met het toezichthoudend CFV en de gemeente Goes.

Juridische fusie beste scenario
De afgelopen maanden hebben beide partijen verkennende gesprekken gevoerd. Ook hebben externe bureaus een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het scenario waarmee de meeste belangen gediend zijn. De uitkomst hiervan is een juridische fusie waarbij RWS de fusiedrager zal zijn. Dit betekent dat de statuten, organisatie en vorm van RWS worden gehanteerd. RWS en SBOM zijn van plan om de fusie per 1 januari 2016 te realiseren.

Toestemmingstraject
Om deze fusie te realiseren is toestemming nodig van de Autoriteit Wonen en van het WSW. Bovendien is besluitvorming nodig van de algemene ledenvergadering van RWS. Voordat hiertoe kan worden overgaan, worden de Huurdersvereniging, Ondernemingsraad, gemeenten en bewonerscommissies om hun zienswijze en advies gevraagd. Dit traject is onlangs van start gegaan.

Gevolgen fusie voor huurders
Na de voorgenomen fusie kunnen huurders van SBOM rekenen op het huidige gematigde huurbeleid van RWS. De afgelopen twee jaar bracht de woningcorporatie de maximaal toegestane huurverhoging niet in rekening bij haar huurders. Uiteraard is het huurbeleid afhankelijk van de omstandigheden, maar betaalbaarheid staat voor RWS voorop. Een ander voordeel voor huurders van SBOM is dat hun ‘nieuwe huurbaas’ de komende jaren achterstallig onderhoud gaat uitvoeren.

Meer woningen voor jongeren en lage inkomens
Het aantal woningen van RWS in de goedkope huurklasse daalt al enige tijd verhoudingsgewijs. Dit komt door het toevoegen van steeds meer nieuwbouw. Bovendien besteedt de corporatie speciale aandacht aan het huisvesten van de groep jongeren omdat deze naar verhouding minder kans heeft op een passende woning. De 208 Goese woningen van SBOM zijn vooral geschikt voor kleine huishoudens en voor jongeren en vormen daarmee een mooie aanvulling op de woningvoorraad van RWS.