RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau RWS en gemeenten maken afspraken op regionaal niveau

Samen met gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren van de gemeenten Kapelle, Goes en Noord-Beveland besprak RWS partner in wonen woensdag 15 oktober de concept prestatieafspraken. Het is de eerste keer dat we de prestatieafspraken op regionaal niveau maken met drie gemeenten tegelijkertijd.

 

Woningcorporaties en gemeenten maken meerjarige afspraken met elkaar over woningbeheer en –bouw, leefomgeving en herstructurering en alle andere aspecten die met volkshuisvesting te maken hebben. Op de Bevelanden gebeurt dit voor de allereerste keer op regionaal niveau, tussen woningcorporatie RWS partner in wonen en de gemeenten Noord-Beveland, Kapelle en Goes. De nieuwe prestatieafspraken worden begin volgend jaar definitief vastgelegd. De nauwere samenwerking tussen gemeenten en corporatie en de strakkere binding met de regio die gestimuleerd wordt door minister Blok is hiermee in deze regio al organisch gegroeid. Zelfs voordat de nieuwe wetgeving van kracht is. De situatie waarin meerdere gemeenten in overleg met slechts één woningcorporatie is zeker bijzonder te noemen. Meestal is het omgekeerde het geval, dus een gemeente in overleg met meerdere woningcorporaties.

Eenduidigheid van afspraken
Tijdens een drukbezochte bijeenkomst op woensdag 15 oktober hamerden de aanwezige raadsleden op het belang van kwalitatief goede woningen, die ook betaalbaar zijn en blijven en voldoen aan de woonwensen van woningzoekenden. De rol van particuliere eigenaars en projectontwikkelaars kwam daarbij aan de orde, maar ook de ontwikkeling van grondprijzen, de specifieke woonbehoefte van verschillende doelgroepen en de financiële stabiliteit van RWS. De aanwezigen stonden positief tegenover de inhoud van de afspraken, maar zeker ook tegenover het proces dat daartoe leidt. De regionale samenwerking en eenduidigheid van afspraken in alle drie de gemeenten werden toegejuicht als een grote toegevoegde waarde voor de volkshuisvesting in de regio De Bevelanden.
 
Maatschappelijke betrokkenheid
Er werd ook stilgestaan bij de samenwerking tussen de gemeenten en RWS. Onze maatschappelijke betrokkenheid kwam in een aantal presentaties naar voren. Het Buurtteam Kapelle en De Ruilwinkel Goes gaven een presentatie over het belang van hun aanwezigheid in de wijken en de veelzijdige doelstellingen die ze hebben. Ook kwam het onlangs gestarte Sociaal Loket met Sociaal Team in Noord-Beveland aan het woord.
 
Wij dragen deze maatschappelijke projecten allemaal een warm hart toe . Ze komen onze klanten ten goede en zijn participatiebevorderend. Wij vinden dat goed wonen meer is dan een solide en betaalbare woning Het heeft ook te maken met leefbaarheid, veiligheid en saamhorigheid. Dus ook op die vlakken dragen we ons steentje bij.