RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II RWS en de gevolgen van regeerakkoord Rutte II

Het regeerakkoord van kabinet Rutte II heeft heel wat los gemaakt, zeker in de sociale huursector. Het akkoord bevat namelijk forse maatregelen waar woningcorporaties, huurders, woningzoekenden en onze belangenhouders hard door getroffen worden. Inmiddels hebben wij berekend wat de maatregelen voor gevolgen hebben voor u en voor ons, wij vertellen u hier graag meer over.

 

Verhuurderheffing
Momenteel is de Wet verhuurderheffing in behandeling als onderdeel van het Belastingplan 2013. De komende jaren moeten corporaties deze heffing betalen die tot 2017 oploopt tot zo’n 2 miljard Euro per jaar. RWS betaalt vanaf 2017 ongeveer 6 miljoen Euro per jaar. De verhuurderheffing voor de periode 2013 t/m 2027 bedraagt naar verwachting voor RWS in totaal 84 miljoen Euro!

Saneringsheffing
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft momenteel de mogelijkheid om 1% van de bruto jaarhuur als saneringsheffing aan corporaties op te leggen. Deze heffing komt ten goede aan corporaties die in de problemen komen. Momenteel ligt er een voorstel tot wijziging van saneringssteun van maximaal 1% naar maximaal 5% jaarlijks. Het is nog onduidelijk in welke mate hier gebruik gemaakt van gaat worden. Een risico dat we nog niet kunnen inschatten is dat wanneer andere corporaties in de problemen komen, wij meer moeten bijdragen aan het Centraal Fonds.

Extra huurverhoging
Volgens het regeerakkoord moeten corporaties de verhuurderheffing compenseren door de huurprijs te verhogen tot marktconforme prijzen. We mogen de huren verhogen tot maximaal 4,5% van de WOZ-waarde. Door dalende WOZ-waarden betekent dit echter voor een toenemend aantal huurwoningen waarschijnlijk een huurverlaging. Bovendien kent het nieuwe huurbeleid scherpe inkomensgrenzen. Hierdoor worden huurders die meer verdienen de komende jaren geconfronteerd met een forse stijging van hun woonlasten.

Wat betekent het voor onze financiën?
RWS moet over de periode 2014 t/m 2027 in totaal 84 miljoen Euro afdragen aan de staatskas. Naar verwachting kunnen wij hiervan 29 tot 44 miljoen ‘compenseren’ door extra huurverhogingen. Ons kasstroomtekort is daarmee 40 tot 55 miljoen Euro. Hierdoor neemt onze investeringscapaciteit dramatisch af. Dit moeten we goedmaken door bijvoorbeeld huurwoningen te verkopen, woningverbeteringen en energiebesparende maatregelen te beperken en te bezuinigen op beheer- en onderhoudskosten.

Wat betekent het voor onze (nieuwbouw)projecten?
Een groot deel van deze bezuinigingen moeten we ook halen uit onze projecten. We zijn, op basis van de voorgenomen maatregelen, zeer terughoudend als het gaat om nieuwe investeringsprojecten. Projecten waar we al aan begonnen zijn, bijvoorbeeld Erasmuspark, maken we af. De komende maanden kijken we echter wel kritisch naar alle voorgenomen projecten. Het gaat hier zowel om nieuwbouwprojecten als herstructurering, zoals bijvoorbeeld in Goes-West. We kunnen veel minder investeren, dus moeten we bepalen welke projecten we wel en welke niet gaan ontwikkelen. Voor wie gaan we nog bouwen, waarom, waar en wanneer? In het eerste kwartaal van 2013 vertellen wij u hier meer over.

Wat betekent dit voor onze huurders?
We zullen gedwongen door het regeerakkoord de huren moeten verhogen. We doen dit niet in één keer, maar bouwen dat de komende jaren op. De verhoging kan per woning behoorlijk oplopen. Zeker voor de middeninkomens (vanaf € 43.000) zijn de gevolgen groot: bovenop de inflatie kan het zijn dat deze huren met minimaal 6,5% stijgen. Deze inkomensgroep moet in de toekomst rekening houden met huurverhoging van meer dan 10% per jaar!

Wat betekent dit voor woningzoekenden?
Op het moment dat een woning vrijkomt en van huurder verandert, zal de huurprijs binnen de mogelijkheden verhoogd worden. Dus ook voor woningzoekenden betekent dit hogere huurprijzen.
Hierdoor en doordat we minder in projecten gaan investeren zal naar verwachting de doorstroming stagneren, waardoor het steeds moeilijker wordt een passende huurwoning te vinden.

Wat betekent het voor onze belanghouders en leveranciers?
RWS onderhoudt nauwe banden met de directe omgeving. Bijvoorbeeld met gemeenten, maar ook met andere overheden, maatschappelijke instellingen en leveranciers. Door alle maatregelen hebben we in de toekomst minder financiële mogelijkheden om voor deze partijen in te zetten of te faciliteren. Natuurlijk blijft bijdragen aan leefbaarheid in wijken een speerpunt voor ons, maar we zullen hier steeds kritischer mee om moeten gaan om te kunnen bezuinigen.
RWS is een grote opdrachtgever in de regio Noord-Beveland, Goes en Kapelle. De gedwongen bezuinigingen hebben uiteraard ook invloed op de werkgelegenheid in deze regio. Bouwbedrijven en gerelateerde bedrijven zullen minder opdrachten van ons krijgen.

Ons standpunt
RWS is een sociale verhuurder. Dat betekent dat onze voornaamste doelgroep bestaat uit mensen die moeilijk of niet in hun eigen woonvoorziening kunnen voorzien.
Maar ook dat we iets bijdragen aan de leefomgeving waarin we werkzaam zijn. Door de aangekondigde maatregelen moeten de huren omhoog en onze investeringen omlaag. Dit gaat in tegen onze overtuigingen. Toch doen we ons best om ook de komende jaren een ‘sociale’ verhuurder te blijven. We houden vast aan onze primaire taken en onze dienstverlening houden we hoog. Ondanks alles blijven we ons inzetten voor het woongenot van onze huurders, leefbaarheid, duurzaamheid, de maatschappij om ons heen en een verstandige en effectieve bedrijfsvoering. Onze keuzes maken we zorgvuldig en in overleg met belanghebbenden en lichten we zoveel mogelijk toe. Zodat u weet waar RWS voor staat en waar u aan toe bent.