Eind 2012 informeerden wij u over de gevolgen van het Regeerakkoord van kabinet Rutte II. Daarbij hebben we aangegeven vervolg te geven aan de communicatie op het moment dat er meer duidelijk zou zijn. Dat moment is nu aangebroken met het Woonakkoord. In deze brief leest u wat de gevolgen zijn voor u en voor ons.


 

Verhuurderheffing

De aangekondigde verhuurderheffing zou tot en met 2017 oplopen tot 2 miljard euro voor alle woningcorporaties samen. Deze wordt waarschijnlijk iets teruggeschroefd naar 1,7 miljard euro. Het deel dat RWS daaraan bijdraagt tot en met 2017 bedraagt ruim 15 miljoen euro. Hier is echter nog geen definitief politiek besluit over genomen.

Saneringsheffing
Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) heeft momenteel de mogelijkheid om 1% van de bruto jaarhuur als saneringsheffing aan corporaties op te leggen. Deze heffing komt ten goede aan corporaties die in de problemen komen. Voor ons bedraagt de heffing tot en met 2017 circa 2 miljoen euro.

Extra huurverhoging
Volgens het Regeerakkoord mochten de huren verhoogd worden tot maximaal 4,5% van de WOZ-waarde van een woning. Dit is in het Woonakkoord niet meer het geval, het woningwaarderingsstelsel blijft hierin van toepassing. Dat betekent dat de maximale hoogte van de huur afhankelijk is van een aantal punten dat is toegekend aan de woning. De huren gaan zoals aangekondigd in het Regeerakkoord inderdaad inkomensafhankelijk omhoog. In de paragraaf ‘Wat betekent dit voor onze huurders’ hieronder leest u hoeveel de huur verhoogd wordt per inkomensgroep.

Wat betekent het voor onze financiën?
RWS draagt tot en met 2017 in totaal ruim 17 miljoen euro af aan de staatskas (inclusief projectsteun wijkaanpak en verhuurder- en saneringsheffing). Naar verwachting kunnen wij hiervan hooguit 5 miljoen euro compenseren door extra huurverhogingen. Onze financiële middelen nemen daarmee over de komende vijf jaar af met ruim 12 miljoen euro. Hierdoor neemt onze investeringscapaciteit af.  

Wat betekent het voor onze (nieuwbouw)projecten?                                              
Tot en met 2017 realiseren we voor ruim 35 miljoen euro aan nieuwbouw. In verband met het hierboven genoemde afname van financiële middelen zijn we terughoudend als het gaat om nieuwe investeringsprojecten. Wij hebben vastgesteld welke projecten voor ons prioriteit hebben en gerealiseerd zullen worden. Dit zijn met name de projecten in Goes-West (herstructurering) en investeringen in dorpen en kernen op het gebied van wonen & zorg en leefbaarheid.

In de tabel onderaan dit bericht, vindt u hiervan een overzicht. De overige projecten staan voorlopig in de koelkast, ‘on hold’. Over deze projecten nemen we naar verwachting eind 2013 een besluit. 

Wat betekent dit voor onze huurders?

We zullen gedwongen door het Woonakkoord de huren moeten verhogen. De verhoging bestaat uit twee delen: de gebruikelijke inflatieverhoging (PI) en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Per inkomensgroep ziet dit er als volgt uit:

Inkomensgroep Regeerakkoord Rutte II Woonakkoord
< € 33.614 PI 2,5% + 1,5% = 4,0% PI 2,5% + 1,5% = 4,0%
€ 33.614 – € 43.000 PI 2,5% + 2,5% = 5,0% PI 2,5% + 2,0% = 4,5%
> € 43.000 PI 2,5% + 6,5% = 9,0% PI 2,5% + 4,0% = 6,5%

Wat betekent dit voor woningzoekenden?

Op het moment dat een woning vrijkomt en van huurder verandert, wordt de huurprijs binnen de mogelijkheden verhoogd. Ook voor woningzoekenden betekent het Woonakkoord hogere huurprijzen.


Wat betekent het voor onze belanghouders en leveranciers?
RWS onderhoudt nauwe banden met haar directe omgeving. Bijvoorbeeld met gemeenten, maar ook met andere overheden, maatschappelijke instellingen en leveranciers. Door alle maatregelen hebben we in de toekomst minder financiële mogelijkheden om voor deze partijen in te zetten of te faciliteren. Natuurlijk blijven we bijdragen aan leefbaarheid in wijken, maar we zullen hier steeds kritischer mee om moeten gaan om te kunnen bezuinigen.

RWS is een grote opdrachtgever in de regio Noord-Beveland, Goes en Kapelle. De gedwongen bezuinigingen hebben uiteraard ook invloed op de werkgelegenheid in deze regio. Bouwbedrijven en gerelateerde bedrijven zullen minder opdrachten van ons krijgen.

Ons standpunt
In het Woonakkoord zijn de aangekondigde maatregelen uit het Regeerakkoord iets verzacht. We passen de inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Dit doen we omdat de huurverhoging de extra heffingen die we moeten afdragen deels goedmaakt. Over de gevolgen van het regeringsbeleid op de borging en financiering is nog veel onduidelijkheid. Voor alle projecten (nu en in de toekomst) geldt dat er voldoende financiering beschikbaar moet zijn.  Dit geldt ook voor de projecten in de bijlage.

Zoals eerder aangekondigd doen we ons best om ook de komende jaren een ‘sociale’ verhuurder te blijven. We houden vast aan onze primaire taken en onze dienstverlening houden we hoog.  

 

Plaats Locatie/projectnaam Huidige fase Doorgang
Goes Erasmusflat Toren Oost Uitvoering Ja 
Goes Mannee, Woningbouw -fase 1- Uitvoering Ja
Goes-West Locatie 10A (gedeeltelijk)
J.P. Coenstraat en A. Tasmanstraat
Bouwvoorbereiding Ja 
Goes-West Locatie 14/ Emergis Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja
Goes-West Locatie 10B (gedeeltelijk)
A. Tasmanstraat en Jan van Riebeekstraat
Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja
Goes-West

Locatie 10c (gedeeltelijk)
A. Tasmanstraat/Zuidvlietstraat/

C.Houtmanstraat
Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja 
Goes-West

Locatie 10D (gedeeltelijk)

Jan van Brakelstraat
Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja
Kapelle Zuidhoek A MG Schmidtsingel/ Torteltuin Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja 
Kortgene  Stadspolder Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja
's -Heer Arendskerke Poelwijck Wozoco Opgeleverd/ nazorg Ja
Wemeldinge Wozoco Herontwikkeling/ haalbaarheidsonderzoek Ja
Geersdijk Participatie vanuit behoefte Haalbaarheidsonderzoek Ja