Doorstart Westerschans en Goese Diep Doorstart Westerschans en Goese Diep Doorstart Westerschans en Goese Diep Doorstart Westerschans en Goese Diep Doorstart Westerschans en Goese Diep

Gemeente Goes, Woningcorporatie RWS en projectontwikkelaar Heijmans hebben een akkoord bereikt over de toekomst van Waterstad Goese Schans. Er is na constructief overleg met alle partijen, inclusief de BNG Bank, een nieuwe samenwerkings-overeenkomst opgesteld, die donderdagavond 21 mei 2015 aan de gemeenteraad van Goes werd voorgelegd ter instemming.

 

Waterstad Goese Schans voorzag in de bouw van ca. 2000 woningen. De nieuwe afspraken in ca. 500 woningen. De doorstart richt zich op het ontwikkelen van een kleiner plangebied aangepast aan huidige economische omstandigheden en woningmarkt en bestaat uit:

  • Goese Diep (Ontwikkeling zuidzijde: Heijmans, ontwikkeling noordzijde: Gemeente Goes)
  • Ontwikkeling van woon- en voorzieningenlocatie Westerschans (Ontwikkeling Woningcorporatie RWS)

Het oorspronkelijke samenwerkingsverband wordt ontbonden en drie partijen gaan zelfstandig verder met een eigen deel van het plan. Het uitgangspunt is ‘alleen waar het kan, samen waar het moet’. Zij ontwikkelen het eigen deel voor eigen rekening en risico in het door henzelf bepaalde tempo.

Bedrijventerrein Havengebied

Een deel van het totale gebeid behoudt de bestaande bestemming ‘bedrijventerrein’. De gemeente spant zich in om de kwaliteit van het dit bedrijventerrein Havengebied te verbeteren Zij ziet hier onder andere mogelijkheden voor de combinatie van wonen en werken, maar ook voor maatschappelijke en recreatieve functies.

Goes is opgetogen dat na een lange periode van soms moeizame onderhandelingen een resultaat is bereikt dat positief bijdraagt aan de ontwikkeling van Goes. Voor de bewoners en bedrijven in dit gebied komt er duidelijkheid over hun leef- en werkomgeving.

Na deze lange impasse wil Goes voortvarend aan de slag in het deelgebied Goese Diep en verwacht nog voor de zomervakantie het voorlopige bestemmingsplan hiervoor gereed te hebben.

Algemene informatieavond maandag 8 juni 2015

Op maandag 8 juni 2015 was er om 19.30 uur in het Stadskantoor een algemene bijeenkomst voor belangstellenden, die toelichting gaf op de planologische procedure die op korte termijn startte. Dit betrof de bestemmingsplanprocedure, nog niet het uitgewerkte plan voor het gebied.