Vormen van ondersteuning Vormen van ondersteuning Vormen van ondersteuning

Er zijn diverse vormen van ondersteuning. Hieronder leest u de vormen van ondersteuning die RWS aanhoudt. Lees de algemene voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Als uw sponsorverzoek voldoet aan deze voorwaarden is dat geen garantie dat wij uw verzoek honoreren. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het nog beschikbare budget.

Donatie:
Donatie is een relatief kleine, strikt eenmalige bijdrage aan een activiteit ter bevordering van de saamhorigheid en leefbaarheid in een wijk, buurt, gemeente of regio. Voor deze ondersteuning bepalen wij in overleg een tegenprestatie.

Voorbeelden van donatie zijn: ondersteuning van een multicultureel sporttoernooi, afnemen van aantal kaarten voor een voorstelling en die verdelen onder huurders of materialen maken voor een kunstroute.

Wijkondersteuning
Wijkondersteuning is de ondersteuning van activiteiten in wijken en kernen, die de samenwerking en saamhorigheid bevorderen. We onderscheiden vijf categorieën: veiligheid, straatbeeld, bewonersparticipatie, overlast en sociale ondersteuning. Voor deze ondersteuning bepalen wij in overleg een tegenprestatie.

Voorbeelden van wijkondersteuning zijn: ondersteunen van bewonersactiviteiten, bijdragen aan de veiligheid van gebouwen/complexen of bemiddelen bij burenruzies.


Maatschappelijk ondernemen
Maatschappelijk ondernemen is maatwerk. Het gaat hier om een bijdrage van RWS aan grootschalige activiteiten, aan organisaties of aan werksoorten, die wijkoverstijgend zijn. Dit gebeurt vaak in co-financiering samen met andere organisaties, zoals een gemeente. Zoals de bijdrage maatwerk is, zo is de communicatie hierover dit ook, evenals het overleg over een te leveren tegenprestatie.

Voorbeelden van maatschappelijk ondernemen zijn:het verzorgen van de huisvesting van de Ruilwinkel en de Voedselbank, het mede-financieren van het WoonHerkansenProject.