Tarieven kleinverbruik per 1 januari 2017 Tarieven kleinverbruik per 1 januari 2017 Tarieven kleinverbruik per 1 januari 2017 Tarieven kleinverbruik per 1 januari 2017 Tarieven kleinverbruik per 1 januari 2017 Tarieven kleinverbruik per 1 januari 2017

Wat betaalt u?

Het standaardtarief warmte bestaat uit een jaarlijks vastrecht en een prijs per Gigajoule (GJ) voor ruimteverwarming en een prijs per kuub warmte (m3) ten behoeve van warm tapwater. Indien het water voor warmtapwater wordt geleverd door RWS worden de kosten hiervoor separaat in rekening gebracht. De tarieven zijn getoetst aan de Warmtewet.

Voor meetdiensten worden vaste jaarlijkse kosten in rekening gebracht.

Indexatie:

Bovengenoemde tarieven zullen jaarlijks worden aangepast aan de prijsontwikkelingen, en wel als volgt:

  • het Variabele deel ‘Warmte’ is het variabele (gebruiksafhankelijke) deel van de maximumprijs conform de Warmtewet en wordt elk jaar aangepast in overeenstemming met het tarief vastgesteld overeenkomstig artikel 5 eerste lid van de Warmtewet en artikel 4 van het warmtebesluit;

  • het Vastrecht ‘Tarief aansluiting warmte’ is het vaste (gebruiksonafhankelijke) deel van de maximumprijs conform de Warmtewet en wordt elk jaar aangepast recht evenredig met de aanpassing van het tarief vastgesteld overeenkomstig artikel 5 eerste lid van de Warmtewet en artikel 3 lid 1 van het warmtebesluit;

  • het Vastrecht ‘Meettarief’ wordt jaarlijks aangepast in overeenstemming met het tarief als vastgesteld overeenkomstig artikel 8 vijfde lid van de Warmtewet;

  • het Vastrecht ‘Tarief afleverset’ omvat de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de afleverset zoals genoemd in de Warmtewet artikel 8 eerste lid. Het Vastrecht ‘Tarief Afleverset’ evenals de toeslag voor CW5 en het Vastrecht deel Koude worden jaarlijks aangepast op basis van de ontwikkeling van de Consumentenprijsindex Totaal bestedingen (CPI, zie punt 1 hieronder). Voor de bepaling van de gehanteerde correctiefactor wordt onderstaande formule gebruikt:

Correctien = CPIn-1/CPIn-2

waarin:          Correctien             = correctiefactor vastrecht deel warmte voor het jaar n

CPIn-1              = de consumentenprijsindex1 is van het jaar n-1

CPIn-2              = de consumentenprijsindex1 is van het jaar n-2

  • Voor alle indexatiecijfers geldt dat deze worden gehanteerd zolang deze door het Centraal Bureau voor de Statistiek worden gepubliceerd op www.cbs.nl. Als het Centraal Bureau voor de Statistiek de publicatie van een gehanteerde reeks stopt zal na consultatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek een alternatief worden gehanteerd dat het best vergelijkbaar is met de oude reeks. Gehanteerd wordt onderstaande index:

  • Consumentenprijsindex : Consumentenprijsindex Totaal bestedingen (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor september van het betreffende jaar.